Kısayol Bağlantıları

RESMİ TBMM ANAYASA MAHKEMESİ YARGITAY DANIŞTAY REKABET KURUMU ENERJİ PİYASASI KURUMU TÜRK PATENT AVRUPA PATENT OFİSİ PCT AVRUPA BİRLİĞİ AB ADALET DİVANI ANAYASA İNSAN HAKLARI

Çalışma Alanlarımız

Büromuz aslî uzmanlık alanları aşağıda sıralanmakta olup bu alanlardaki her türlü konuda hukuksal danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır:

Ticaret Hukuku
Şirketler Hukuku - Yerli veya yabancı çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli büyüklükteki şirketlere gereksinim duydukları hukuksal sorunlarının (genel kurulların yapılması, sermaye artırımı, şirket birleşme ve devralmaları) çözümlenmesi

Ticari Sözleşmeler Farklı sektörlerdeki üretici ve tedarikçi firmalara; teknik destek, lisans (marka ve/veya know-how), dağıtım, tedarik, üretim, bakım sözleşmelerinin de aralarında bulunduğu, her türlü ticari anlaşmaların hazırlanması ve müzakeresi

Uluslararası Ticaret Hukuku
Şirketlerin her türlü uluslararası nitelikte sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi

İthalat, ihracat, haksız rekabet, şirketlerin Avrupa Birliği Hukuku’ndan kaynaklanan sorunlarının çözümü

Uluslararası alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına (Tahkim, uzlaştırma) ilişkin sorunların çözümü

Yabancı ülkelerde verilen mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi 

 Milletlerarası hakem kararlarının tenfizi

Rekabet Hukuku
Rekabeti bozucu anlaşma, eylem ve kararlar, muafiyet halleri, hakim durumun kötüye kullanılması, birleşme veya devralmalar başta olmak üzere 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan konular

İş Hukuku
İşe iade davaları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, diğer işçilik haklarına yönelik alacaklar, iş kazaları

Tahkim Hukuku

Ulusal ve uluslararası tahkim (ICC, UNCITRAL, ICSID)

Sınaî ve Fikrî Haklar
Marka, patent, endüstriyel tasarımların gerek ulusal gerekse uluslarası korunmasına yönelik her türlü hukuksal işlem

Ticaret ünvanının korunması

Fikir ve sanat eserlerinin korunması

Telif Hakları

Tazminat Hukuku
Her türlü maddî ve manevî tazminat davaları

Vergi Hukuku

İptal davaları, yürütmenin durdurulması, uzlaşma

Petrol Hukuku
Müsaadeler, arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, transferler

Enerji Hukuku
3096 ve 3996 sayılı kanunlar ve ilgili mevzuattan kaynaklanan hukuksal sorunlar

İlaç ve Sağlık Hukuku
Ruhsatlandırma, ruhsatın devri, beşerî ilaçların fiyatlandırması, ilaçların tanıtımı, reçetesiz ilaçlar

Spor Hukuku
Lisans, bonservis, tahkim, CAS

Deniz Hukuku
Gemi alacakları, gemi rehni, navlun, çatma

Dernekler Hukuku
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, genel kurulların yapılması, üyelikten ihraç

Ayrıca, web sitemizin “Hakkımızda” bölümünde de belirtildiği üzere müvekkillerimizin gereksinimi halinde farklı uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren yirmiden fazla seçkin hukuk bürosu ile işbirliği içerisinde, aşağıda sayılan uzmanlık alanları başta olmak fakat bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla her türlü hukuksal hizmet  sunulabilmektedir. Bu şekilde, müvekkillerimize yalnızca İstanbul değil Ankara, İzmir hatta ülkemizin diğer büyük şehirlerinde de her türlü hukuksal yardım temin edebilmektedir.

Kooperatifler Hukuku
Genel Kurulların yapılması, ortaklıktan çıkartılma, ortakların hakları ve yükümlülükleri

Sigorta Hukuku
Özel sigortalardan kaynaklanan her türlü hukuksal sorunun çözümü span>

Gayrimenkul Hukuku
Kira-tahliye, kefalet, kat karşılığı inşaat, eser, taşeronluk sözleşmeleri

Aile Hukuku
Boşanma davası, tazminatlar, velayet, mal paylaşımı, aile konutu vb

Sosyal Sigorta Hukuku
SGK  Emeklilik Davaları, Çakışma Davaları, Kurum İşlemi İptali

İdare Hukuku
İptal ve tam yargı davaları, İmar Davaları, İdari Para Cezaları

Ceza Hukuku
Vicdanî yönden haklılığına inandığımız kişilere yönelik müdafilik veya müdahil vekilliği

Tüketici Hukuku
Ayıplı Mal, İade, Banka Kredi Sözleşmelerinden doğan davalar

İcra-İflas Hukuku
Alacak Tahsili, her türlü icra işlemi ve davası, menfi tespit

Kısayol Bağlantıları

TED ANKARA KOLEJİ ANKARA HUKUK BATİDER İİE Türkiye Petrolleri Anonim Enerji Bakanlığı ECZACIBAŞI İMED

Güncel Bilgiler

Dolar Alış : TL
Dolar Satış : TL
Euro Alış : TL
Euro Satış : TL